S?a ?i?n tho?i Sky uy tín

Thành H?ng Mobile là m?t trong nh?ng ??a ch? s?a ?i?n tho?i Sky uy tín t?i Hà N?i cùng v?i các chi nhánh khác trên toàn qu?c. Các d?ch v? s?a ch?a Sky luôn ???c nhân viên có tay ngh? cao th?c hi?n, v?i các d?ch v? v? thay th? màn hình, m?t kính, các linh ki?n khác n?m b?n trong máy. H?u h?t các l?i xu?t hi?n trên ?i?n tho?i Sky ??u ???c trung tâm kh?c ph?c ho?c thay th? linh ki?n m?i.

Hi?n nay các d?ch v? s?a ch?a ?i?n tho?i Sky t?i trung tâm, quý khách hoàn toàn có th? tr?c ti?p quan sát, và ???c b?o hành ??i v?i các linh ki?n thay th?. Chi phí s?a ch?a th?p nh?t trong khu v?c cùng v?i các máy móc thi?t b? chuyên d?ng làm gi?m th?i gian lên t?i 50%.

s?a ?i?n tho?i sky

D?ch v? s?a ch?a ?i?n tho?i Sky giá r?

Khi nào c?n s?a ?i?n tho?i Sky ?

Các v?n ?? khi s? d?ng m?t Smartphone là r?t nhi?u, ??i v?i Sky c?ng v?y, các s? c? có th? ??n b?t kì khi nào, có th? do ch? quan ho?c do s? d?ng qua lâu . V?i nh?ng l?i ??n gi?n, b?n v?n có th? ho?t ??ng và s? d?ng máy nh?ng v?i nh?ng l?i nghiêm tr?ng v? ngu?n, màn hình, Pin, Main thì máy th??ng không còn ho?t ??ng kéo dài ???c n?a th??ng xuyên g?p tr?c tr?c. 

Vi?c thay th? linh ki?n, s?a ch?a ?i?n tho?i Sky hi?n nay có nhi?u trung tâm m?c lên, vì th? b?n ph?i xem xét k? càng tr??c khi ti?n hành ??n các trung tâm b?i các linh ki?n gi?, kém ch?t l??ng hi?n nay tràn ng?p th? tr??ng. T?i Thành H?ng chúng tôi s? x? lí 100% các l?i trong t?m cho phép và luôn ???c b?o ??m v? ch?t l??ng linh ki?n Sky chính hãng.

B?ng giá s?a ch?a ?i?n tho?i sky chính hãng

B?ng giá phía d??i là các d?ch v? s?a ch?a ph?n c?ng cho Sky, ngoài các d?ch v? thay th? linh ki?n chính cho Sky nh? màn hình, m?t kính, Pin,.. nh?ng l?i c? b?n chúng tôi hoàn toàn có kh? n?ng kh?c ph?c cùng vi?c thay th? các linh ki?n. Các l?i s? s?a hoàn toàn và ???c b?o hành theo ?úng thông tin trong b?ng.

M?t s? d?ch v? s?a ?i?n tho?i Sky t?i Thành H?ng:

STT Tên d?ch v? Chi phí B?o hành  Th?i gian
1  S?a loa chuông, rung, micro  150-> 550.000  1 Tháng  60 Phút
 2  Không nh?n s?c Pin  200-> 500.000  1 Tháng  60 Phút
 3  L?i m?t ngu?n  150-> 700.000  1 Tháng  60 Phút
 4  L?i m?t sóng  250-> 600.000  1 Tháng  90 Phút
 5  Không nh?n Sim  200-> 500.000  1 Tháng  90 Phút
6  Fix m?t boot, brich, b? m?t imei  250.000  3 Tháng  60 Phút

??a ch? s?a ?i?n tho?i sky

 

B?ng Giá Thay màn hình sky

STT

S?n Ph?m

Chi phí

B?o hành

Th?i gian kh?c ph?c

 1

 Thay màn hình Sky A760 K/L/S

350.000

 6 Tháng

 45 Phút

 2

 Màn hình sky A770S/K/L

 350.000

 6 Tháng

 45 Phút

 3

 Màn hình sky A800L/K/S

 450.000

 6 Tháng

 45 Phút

 4

 Thay màn hình sky A810S/K/L

 450.000

 6 Tháng

 45 Phút

 5

 Màn hình sky A820K/L/S

 450.000

 6 Tháng

 45 Phút

 6

 Màn hình sky A830L/K/S

 700.000

 6 Tháng

 45 Phút

 7

 Thay màn hình c?m ?ng sky a840S/K/L

 1.500.000

 6 Tháng

 45 Phút

 8

Thay màn hình Sky a850L/K/S

 1.350.000

 6 Tháng

 45 Phút

 9

 Màn hình c?m ?ng Sky a860L/K/S

 1.350.000

 6 Tháng

 45 Phút

10

 Màn hình c?m ?ng Sky a870L/K/S

 850.000

 6 Tháng

 45 Phút

 11

 Màn hình c?m ?ng SKy A880

 Liên h?

 6 Tháng

 45 Phút

 12

 Màn hình c?m ?ng Sky A890

 Liên h?

 6 Tháng

 45 Phút

 13

 Màn hình c?m ?ng Sky A900

 Liên h?

 6 Tháng

 45 phút

14 Màn hình sky A910 Liên h? 6 Tháng 45 phút
         

Chú ý: Giá có th? thay ??i theo th?i ?i?m, quý khách nên g?i ??n Hotline c?a hàng: 0985.023.023 (Hà N?i) - 0909.650.650 (TP H? Chí Minh) ?? ???c th?ng báo giá chính xác nh?t. Ngoài ra các l?i l? xu?t hi?n trên ?i?n tho?i Sky c?a b?n, hãy liên h? theo Hotline ?? ???c t? v?n mi?n phí.

Quy trình s?a ch?a ?i?n tho?i Sky t?i Thành H?ng Mobile

Quy trình s?a ?i?n tho?i Sky ?ã ???c trung tâm lên k? ho?ch t? tr??c, máy s? ???c ??a ??n nhân viên k? thu?t và ti?n hành khác ph?c hi?u qu? b?i các thông s? và s? c? ?ã ???c n?m rõ vì v?y mà vi?c s?a ch?a ?i?n tho?i Sky luôn nhanh chóng và hi?u qu?. T?i các c? s? ch?a ch?a kém chuyên nghi?p b?n có th? không n?m rõ nguyên nhân và s? c? trên chi?c ?i?n tho?i c?a mày t? ?ó không th? ki?m soát các nhân viên c?a trung tâm ?ã s?a ch?a nh? th? nào, ?ây là ?i?u mà nhi?u ng??i th??ng xuyên g?p ph?i.

T?i Thành H?ng chúng tôi luôn có quy trình s?a ?i?n tho?i Sky ch?a rõ ràng :

 • Nh?n máy và ki?m tra s? b? máy Sky khách hàng mang ??n.
 • Th?ng nh?t v?i khách hàng v? nguyên nhân, s? c? trên ?i?n tho?i Sky.
 • Ti?n hành kh?c ph?c, chuy?n máy cho nhân viên k? thu?t.
 • S?a ch?a các v?n ?? ?ã có, c?n thay m?i linh ki?n s? báo cho khách hàng.
 • Hoàn thi?n máy và test l?i b? ph?n b? h?.
 • Khách hàng ki?m tra và vi?t b?o hành

Trung tâm s?a ?i?n tho?i Sky chuyên nghi?p t?i Hà N?i

 Nh?ng ?u ?ãi khi s?a ch?a ?i?n tho?i Sky t?i Thành H?ng

 • S?a ch?a ?i?n tho?i sky  ???c B?o Hành 1 Tháng ??n 1 N?m tùy vào linh ki?n thay th?
 • Dàn hình sky và c?m ?ng sky hàng zin xách tay hàn qu?c , Thay c?m ?ng sky ch? 20 phút là quý khách có th? s? d?ng ?i?n tho?i.
 • S?a Sky L?y Ngay không gi? máy l?i C?a Hàng v?i nh?ng B?nh ??n gi?n và Thay linh ki?n .
 • ??i ng? k? thu?t lành ngh? kh?ng ??nh ch?t l??ng d?ch v?.
 • Uy tín v?i h? th?ng c?a hàng ?ã ho?t ??ng nhi?u n?m trong vi?c S?a ch?a sky
 • Chi phí S?a ?i?n tho?i sky c?nh tranh v?i ch? ?? b?o hành chu ?áo
 • Nhi?t tình và t?n tâm v?i b?t k? v?n ?? nào c?a quý khách.
 • Tr?c ti?p xem  Thay màn hình sky và thay c?m ?ng sky t?i khu v?c k? thu?t v?i nh?ng  b?nh l?y ngay và Thay th? linh ki?n
 • B?o qu?n máy c?n th?n trong su?t quá trình s?a ch?a.
 • Quy trình làm vi?c rõ ràng và nghiêm túc hoàn toàn v? th?i gian hoàn t?t máy s?a.
 • Dán tem b?o hành + T?ng Gift card h?u mãi sau khi s?a ch?a sky
 • T?ng Mi?n dán Màn hình  sau khi Hoàn T?t s?a ch?a ?i?n tho?i sky và thay màn hình sky, thay c?m ?ng sky

 

??a ch? liên h?:

Chú ý: Giá có s? ch?nh l?ch ?ôi chút vì vùng mi?n. N?u quý khách ? g?n ??a ch? nào xin liên h? tr?c ti?p n?i g?n nh?t ?? có giá chính xác.

1. TP H? Chí Minh(Thành Trung Mobile) : S? 1399 ???ng 3/2, Ph??ng 16, Qu?n 11, TP HCM
?i?n tho?i : 08.66.609.939 - 0909.650.650

 

2. TP Hà N?i (Thành H?ng Mobile): 12 Xuân Th?y, Q. C?u Gi?y.
?i?n tho?i : 04.66725.999 – 0985.023.023 – 0968.023.023

 

3. TP H?i Phòng (Tr??ng H?i Mobile) : 154 L?ch Tray, Q.Ngô Quy?n
?i?n tho?i : 0316.599.599 – 0936.986.998

 

4. TP H?i D??ng (S?a Ch?a Laptop 24H) : 133 Nguy?n L??ng B?ng
?i?n tho?i : 03203.898.286 - 0981.376.686

 

5. T?nh Ninh Bình (??c Hi?p Mobile) : 162A Thiên Tôn, H. Hoa L?
?i?n tho?i : 0303.624.999 – 0915.83.99.89 – 0979.424.999

 

6. TP ?à N?ng (TechCare) : 133 Hàm Nghi, Qu?n Thanh Khê
?i?n tho?i : 0511.2223.888 - 088.8888.086

 

7. TP Vi?t Trì (Hoàng S?n Mobile) : 1358 ??i L? Hùng V??ng - Tiên Cát
?i?n tho?i : 0210.370.8888 - 0984.558.558

 

8. TP Móng Cái (Thành Công Mobile) : 50 Tr?n Phú , TP.Móng Cái
?i?n tho?i : 0982.85.3223 - 016.8333.8666 – 0975.368.683

 

9. TP Thanh Hóa (S?n Phong Mobile) :240 Nguy?n Trãi - P. Tân S?n
?i?n tho?i : 0968.234.568 - 0973.555.886

 

10. TP H? Long (Xuân Bách Mobile ) :116 ???ng Cao Th?ng, H? Long, Qu?ng Ninh
?i?n tho?i : 0333.51.57.57 - 0904.0409.77

 

11. T?nh Hà Nam (2T.Mobile-Thanh Tuy?n) :90 Nguy?n H?u Ti?n, Huy?n ??ng V?n
?i?n tho?i : 0978.923.999 – 03516.258.999

C?m ?n quý khách ?ã quan tâm d?ch v? s?a ?i?n tho?i Sky chuyên nghi?p t?i Thành H?ng Mobile

T? khóa tìm ki?m trên Google:

 • s?a ?i?n tho?i sky chính hãng
 • s?a ?i?n tho?i sky t?i hà n?i
 • s?a ?i?n tho?i sky giá r?
Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile